Producenci
PROMOCJE
Pioneer AVH-X8800BT
Pioneer AVH-X8800BT
3 449,00 zł 2 999,00 zł
szt.
Radio Nawigacja PHANTOM AVX 2057 2DIN uniwersalna
Radio Nawigacja PHANTOM AVX 2057 2DIN uniwersalna
1 599,00 zł 1 399,00 zł
szt.
Rejestrator Kamera PHANTOM DVR STUD001 WIFI FULL HD
Rejestrator Kamera PHANTOM DVR STUD001 WIFI FULL HD
459,00 zł 319,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§1. Definicje
UŜyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA
„Stopol Group” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy
Leszczynowej 14, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000101188, kapitał zakładowy
100.000,00 złotych, NIP 5252064120, REGON 013140099.
Zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO nr księgi 150828
USŁUGOBIORCA
Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez
Usługodawcę.
KUPUJĄCY
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary od Sprzedawcy.
KLIENT
Kupujący bądź Usługobiorca.
KONSUMENT
Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
PRZEDSIĘBIORCA
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową.
REGULAMIN
Niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez
Sprzedawcę/Usługodawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaŜy produktów
oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki
sprzedaŜy produktów i świadczenia usług przez Sprzedawcę/Usługodawcę oraz wypełniający
wobec Kupujących i UŜytkowników obowiązki informacyjne nałoŜone ustawowo na
Sprzedającego/ Usługodawcę.
SKLEP INTERNETOWY
Zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet
prowadzona przez Sprzedawcę/Usługodawcę, umoŜliwiająca Klientom korzystanie z
przygotowanych w celach marketingowych materiałów, a takŜe realizację operacji
handlowych przez Internet, działająca pod adresem www.stopolgroup.pl. Sklep internetowy
określany jest w regulaminie równieŜ nazwą równowaŜną „stopolgroup.pl”.
PRAWO POLSKIE
Przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
KONTO
Zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy osobisty panel
administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp
do dotyczących go danych przechowywanych przez sklep internetowy, umoŜliwiający
składanie zamówień.
USŁUGA
Działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu
zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy.
ZAPŁATA
Zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do
otrzymania/pobrania wynagrodzenia.
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA
Dokument zawierający własnoręczny podpis osoby go składającej.
UśYTKOWNIK
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowej www.stopolgroup.pl.
PRAWO PRZEWOZOWE
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173).
KODEKS CYWILNY
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 rok Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.stopolgroup.pl jest prowadzenie
sprzedaŜy szerokiej gamy elektroniki motoryzacyjnej i akcesoriów samochodowych.
2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca/Usługodawca.
3. Sprzedawane przez Sprzedawcę produkty są oryginalne i pełnowartościowe za co
odpowiada prawnie.
4. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
5. Zamawiać produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.stopolgroup.pl mogą
zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
6. Warunkiem złoŜenia zamówienia przez Klienta www.stopolgroup.pl jest zapoznanie się
z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
7. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich
i zawierają podatek VAT.
8. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Klientów treści bezprawnych.
9. Korzystanie ze strony internetowej www.stopolgroup.pl jest moŜliwe pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny UŜytkownika następujących minimalnych
wymagań technicznych: łącze internetowe z minimalną przepustowością 64 kb/s,
przeglądarka internetowa: Internet Explorer (wersja min.8), Firefox (wersja min. 3), Google
Chrome (wersja min. 21), Safari (wersja min. 5). Wszystkie wymienione przeglądarki muszą
mieć włączoną obsługę JavaScript i Cookie. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768.
10. Klienci mogą kontaktować się z Sprzedawcą/Usługodawcą bezpośrednio w jego siedzibie,
za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie:
a) siedziba: Pruszków, adres: ul. Leszczynowa 14, 05-800 Pruszków;
b) adres poczty elektronicznej: e-sklep@stopolgroup.pl;
c) numer telefonu: (22) 738 40 00; fax (22) 738 40 13.
§ 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. UŜytkownicy mogą zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
2. Świadczone przez Usługodawcę usługi elektroniczne są bezpłatne i polegają na
prowadzeniu konta w sklepie internetowym www.stopolgroup.pl oraz przesyłaniu drogą
elektroniczną zamówionej informacji handlowej o towarach (Newsletter).
3. W celu utworzenia konta w sklepie internetowym konieczne jest podanie w formularzu
rejestracyjnym przez UŜytkownika następujących danych:
a. adresu e-mail;
b. hasła z którego będzie korzystał UŜytkownik/Usługobiorca w celu logowania się
do swojego konta w sklepie internetowym;
c. imienia i nazwiska/nazwy;
d. adresu;
e. numeru telefonu.
4. UŜytkownik będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest równieŜ do podania swojego
Numeru Identyfikacji Podatkowej.
5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie
internetowym www.stopolgroup.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez
UŜytkownika, po uprzednim wypełnieniu formularza, na pole z napisem „Utwórz konto”.
Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieoznaczony.
6. Usługobiorca moŜe w kaŜdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi drogą
elektroniczną przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. W celu usunięcia
konta Usługobiorca powinien wysłać Usługodawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-sklep@stopolgroup.pl wiadomość z takim Ŝądaniem. Usunięcie
konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczną.
7. Podczas zawierania umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na
prowadzeniu konta w sklepie internetowym stopolgroup.pl UŜytkownik/Usługobiorca ma
równieŜ moŜliwość zawarcia umowy o świadczenie usługi przesyłania drogą
elektroniczną zamówionej informacji handlowej o towarach (Newsletter) poprzez
zaznaczenie pole obok którego widnienie napis „WyraŜam zgodę na otrzymywanie
newslettera”. Zawrzeć tę umowę moŜe równieŜ UŜytkownik nie posiadający konta w
sklepie internetowym stopolgroup.pl, poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz
kliknięcie na pole z napisem „Zapisz się!” na stronie głównej stopogroup.pl w sekcji
zatytułowanej „Zapisz się do newslettera”, a następnie kliknięcie w link aktywacyjny,
który przesyłany jest na podany przez UŜytkownika adres e-mail. Umowa zawierana jest
na czas nieoznaczony.
8. Usługobiorca w moŜe w kaŜdym czasie zrezygnować z usługi przesyłania drogą
elektroniczną zamówionej informacji handlowej o towarach (Newsletter), informując o
tym Usługodawcę, poprzez wysłanie mu wiadomości z takim Ŝądaniem za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-sklep@stopolgroup.pl.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usługi
prowadzeniu konta w sklepie internetowym, w przypadku niedokonania aktualizacji
podanych informacji osobowych przed złoŜeniem zamówienia oraz udostępnienia
własnego loginu lub hasła osobom trzecim.
§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów
1. Zamówienia od UŜytkowników są przyjmowane przez stronę internetową
www.stopolgroup.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
2. UŜytkownik moŜe składać zamówienia za pomocą utworzonego przez siebie uprzednio
konta w sklepie internetowym lub za pośrednictwem formularza zamówienia.
3. Kupujący moŜe anulować złoŜone zamówienie bądź dokonać w nim zmian kontaktując się
ze Sprzedawcą, do momentu wysłania zamówionego towaru przez Sprzedawcę.
4. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest
kontakt Kupującego ze Sprzedawcą w miejscu prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
5. Płatności za produkty w sklepie internetowym przyjmowane są wyłącznie w złotych
polskich.
6. UŜytkownik - Kupujący moŜe wybrać róŜne formy płatności za wybrane produkty.
Informacje na temat form płatności za zamówione towary oraz ich terminów znajdują się na
podstronie pt. Płatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.
7. W przypadku wybrania formy płatności w postaci tradycyjnego przelewu bankowego
zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty za
zamówione produkty.
8. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego w przypadku wybrania formy płatności w
postaci tradycyjnego przelewu bankowego nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty, nie
później jednak niŜ w terminie 3 dni roboczych od tego momentu, natomiast w przypadku
wybrania formy płatności „za pobraniem” niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, nie
później jednak niŜ w terminie 3 dni roboczych.
9. W przypadku wybrania przez Kupującego moŜliwości osobistego odbioru towarów
zamówienie jest wydawane podczas tego odbioru.
10. W przypadku umów wzajemnych zgodnie z art. 491 § 2 kodeksu cywilnego „JeŜeli
świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części
świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza
się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia.
Strona ta moŜe takŜe odstąpić od umowy w całości, jeŜeli wykonanie częściowe nie miałoby
dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony
przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce”.
§ 5. Dostawa towaru
1. Zamówione towary wysyłane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych
(zawodowo trudniących się czynnościami przewozu): Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.
2. Sklep Internetowy www.stopolgroup.pl prowadzi sprzedaŜ wysyłkową wyłącznie na teren
Rzeczypospolitej Polskiej i tylko na podstawie zamówień składanych w trybie
udostępnionym.
2. Zgodnie z treścią art. 429 Kodeksu cywilnego „kto powierza wykonanie czynności
drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu
powierzonej mu czynności, chyba Ŝe nie ponosi winy w wyborze albo Ŝe wykonanie
czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej
działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”, jednak nie wyłącza to
odpowiedzialności Sprzedawcy za uszkodzenie przesyłki w transporcie w przypadku, jeŜeli
okazałoby się, Ŝe przesyłka została błędnie zabezpieczona przez Sprzedawcę.
3. Według art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce
przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę
w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeŜeli stwierdził, Ŝe w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika”, natomiast według art.
74 Prawa przewozowego „jeŜeli przed wydaniem przesyłki okaŜe się, Ŝe doznała ona ubytku
lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz
okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności takŜe na Ŝądanie
uprawnionego, jeŜeli twierdzi on, Ŝe przesyłka jest naruszona” (jeŜeli ubytek lub uszkodzenie
niedające się z zewnątrz zauwaŜyć przy odbiorze ujawniono po wydaniu przesyłki
„przewoźnik ustala stan przesyłki na Ŝądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po
ujawnieniu szkody, nie później jednak niŜ w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki”).
W związku z treścią wymienionych powyŜej przepisów prawa oraz przepisu art. 76 Prawa
przewozowego, zgodnie z którym przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeŜeń
powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia poza wyjątkami
wymienionymi w tym przepisie, Sprzedawca uprzejmie prosi, w przypadku ubytku bądź
uszkodzenia towaru w transporcie, o zachowanie przez Kupującego protokołu szkody, gdyŜ
moŜe to znacznie przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
4. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz sposobów dostawy znajdują się na
podstronie pt. Dostawa, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.
§ 6. Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podawania
przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do
przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną
przez niego osobę trzecią inną niŜ przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie
pierwszej z rzeczy;
b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
2. Konsument moŜe odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu
od umowy w postaci tradycyjnej formy pisemnej. Oświadczenie moŜna złoŜyć na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia zamieszczamy takŜe pod linkiem.
3. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niŜ w
terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkty Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upowaŜnionej przez Sprzedawcę pod adresem miejsca prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej, wskazany w § 1 niniejszego regulaminu. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem na adres
prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej. Bezpośredni koszt zwrotu
zakupionych towarów ponosi Kupujący będący Konsumentem.
4. Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niŜ w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem od odstąpieniu
od umowy, przy uŜyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego uŜył Kupujący będący
Konsumentem, chyba Ŝe wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąŜe się dla
niego z Ŝadnymi kosztami.
5. Sprzedawca moŜe wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego
będącego Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jej odesłania, w zaleŜności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. JeŜeli Kupujący będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niŜ
najtańszy zwykły sposób dostarczenia ofertowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest
zobowiązany do zwrotu Kupującemu będącemu Konsumentem poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
7. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.
U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeŜeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, Ŝe po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zaleŜy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub słuŜąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do uŜycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie moŜna zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeŜeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaŜy, a których dostarczenie moŜe nastąpić dopiero
po upływie 30 dni i których wartość zaleŜy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca
nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie Ŝądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeŜeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
usługi niŜ te, których wykonania konsument Ŝądał, lub dostarcza rzeczy inne niŜ części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeŜeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niŜ do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeŜeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeŜeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
§ 7. Reklamacje produktów
1. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego następuje w postaci tradycyjnej formy pisemnej,
Reklamację naleŜy przesłać na adres siedziby Sprzedającego tj. ul. Leszczynowa 14, 05-800
Pruszków.
2. JeŜeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący moŜe złoŜyć oświadczenie o obniŜeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy, chyba Ŝe Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeŜeli rzecz była juŜ wymieniona lub naprawiana przez
Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od
wad lub usunięcia wady. Kupujący będący Konsumentem, moŜe zamiast zaproponowanego
przez Sprzedawcę usunięcia wady Ŝądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast
wymiany rzeczy Ŝądać usunięcia wady, chyba Ŝe doprowadzenie rzeczy do zgodności z
umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemoŜliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a takŜe bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraŜałby
kupującego inny sposób zaspokojenia. ObniŜona cena powinna pozostawać w takiej proporcji
do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy
bez wady. Kupujący nie moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli wada jest nieistotna.
3. JeŜeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący moŜe Ŝądać wymiany rzeczy na wolną od wad
albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad
lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
Sprzedawca moŜe odmówić zadośćuczynienia Ŝądaniu Kupującego, jeŜeli doprowadzenie do
zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemoŜliwe
albo w porównaniu z drugim moŜliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową
wymagałoby nadmiernych kosztów. JeŜeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca moŜe
odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady takŜe wtedy, gdy koszty
zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyŜszają cenę rzeczy sprzedanej.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeŜeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną
od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. JeŜeli Kupującym
jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie moŜe zakończyć się przed upływem terminu
określonego w zdaniu pierwszym. We wskazanych w zdaniu drugim terminach Kupujący
moŜe złoŜyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniŜeniu ceny z powodu wady
rzeczy sprzedanej. JeŜeli Kupujący Ŝądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
wady, bieg terminu do złoŜenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniŜeniu ceny
rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia
wady.
5. JeŜeli reklamacja dotyczy produktów które posiadają wadę fizyczną, prosimy dostarczyć
wadliwy produkt wraz z pismem zgłaszającym reklamację na adres siedziby Sprzedającego tj.
ul. Leszczynowa 14, 05-800 Pruszków.
6. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia
przez Kupującego za pośrednictwem tradycyjnej formy pisemnej. Za dzień zgłoszenia
reklamacji naleŜy rozumieć dzień w którym reklamacja dotarła do Sprzedającego w taki
sposób, iŜ mógł on zapoznać się z jej treścią. JeŜeli Kupujący będący Konsumentem zaŜądał
wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złoŜył oświadczenie o obniŜeniu ceny, określając
kwotę, o którą cena ma być obniŜona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego Ŝądania w
terminie czternastu dni, uwaŜa się, Ŝe Ŝądanie to uznał za uzasadnione.
§ 8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną
Usługobiorca składać moŜe w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź w tradycyjnej formie pisemnej.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą
elektroniczną lub w postaci tradycyjnej formy pisemnej w terminie do 14 dni. Za dzień
zgłoszenia reklamacji naleŜy rozumieć dzień w którym reklamacja dotarła do Usługodawcy w
taki sposób, iŜ mógł on zapoznać się z jej treścią.
§ 9. Gwarancja
1. „Stopolgroup” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie udziela
na określone produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego 12 miesięcznej
gwarancji. JeŜeli na dany produkt nie jest udzielana gwarancja, informacja o tym znajduje się
w opisie produktu, natomiast na pozostałe produkty gwarancja przysługuje.
2. Na wybrane produkty „Stopogroup” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Pruszkowie udziela gwarancji dłuŜszej niŜ 12 miesięcy. JeŜeli na dany produkt udzielana jest
gwarancja dłuŜsza niŜ 12 miesięcy, informacja o przedłuŜonej gwarancji znajduje się w opisie
produktu.
3. Treść oświadczenia gwarancyjnego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i stanowi
jego integralną część.
4. Sprzedawca prowadzi ponadto serwis pogwarancyjny i naprawy sprzętu elektronicznego na
zlecenie. Koszt jednej roboczogodziny to 150 zł + VAT.
§ 10. Polityka danych osobowych oraz cookies
1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w sposób uniemoŜliwiający dostęp do nich
osobom trzecim.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu
realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaŜy zawartych
za pośrednictwem sklepu internetowego.
3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz Ŝądania
usunięcia. Osoby które pragną usunąć swoje dane osobowe powinny zgłosić taką prośbę na
adres e-mail: e-sklep@stopolgroup.pl.
4. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą UŜytkownika plikami cookies
o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Szczegóły dotyczące sposobu ich wykorzystywania
przez Sprzedawcę/Usługodawcę zawarte są na podstronie Polityka Prywatności.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez
Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według
przepisów prawa polskiego.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez
Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu
znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
3. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientami mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji,
gdzie osoba trzecia będąca mediatorem pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności
skorzystania z drogi sądowej. Procedura mediacyjna uregulowana jest w art. 1831 – 18315
ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 roku,
poz. 101). Jednocześnie Konsumenci bezpłatną pomoc prawną mogą uzyskać m.in. u
miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W celu uzyskania danych
teleadresowych do Rzecznika najbliŜszego miejsca zamieszkania Konsumenci mogą
skorzystać ze strony internetowej http://uokik.gov.pl/kontakt.php.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw
UŜytkowników (w tym Kupujących oraz Usługobiorców) przysługujących im na mocy
powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku
sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają zawsze
powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Zmiana treści Regulaminu moŜe nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu
UŜytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed
dniem wejścia ich w Ŝycie. Zamówienia złoŜone przed wejściem w Ŝycie zmian realizowane
będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia.
W wypadku, jeŜeli UŜytkownik nie wyraŜa zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on
moŜliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
7. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie
stanowi inaczej.
8. Niniejszy regulamin moŜe zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez
wejście na podstronę pt. „Regulamin” i dokonanie wydruku.
9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29 stycznia 2015 r.
PowyŜszy regulamin został stworzony przez:
Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Cieślak
ul. E. Drużbackiej 7 lok. 3, 01-622 Warszawa
tel/fax. 22 621 24 98, kom. 534-39-39-39
e-mail: biuro@kancelaria-cieslak.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl